سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: شاغلین دانشجویی که باردارند یا فرزند زیر دو سال دارند برای استفاده از مرخصی و کاهش شبکاری از حمایت‌های ویژه قانون جوانی جمعیت برخوردار می‌شوند.

فوری؛ ساعت کاری این افراد کمتر و مرخصی‌شان بیشتر می‌شود

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: شاغلین دانشجویی که باردارند یا فرزند زیر دو سال دارند برای استفاده از مرخصی و کاهش شبکاری از حمایت‌های ویژه قانون جوانی جمعیت برخوردار می‌شوند.