مخالفت کمیسیون تلفیق با ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری
مخالفت کمیسیون تلفیق با ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از مخالفت این کمیسیون با ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در برنامه هفتم خبر داد.

به گزارش بازار، محمد حسن آصفری گفت: کمیسیون تلفیق در جلسه خود با ادغام صندوق‌های کشوری و لشکری در برنامه مخالفت کرد.

وی افزود:همچنین اخیراً در جامعه موضوعی مطرح شده است که صندوق بازنشستگی نفت با صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ادغام می شود لذا چنین طرح و لایحه‌ای اصلاً در دستور کار مجلس قرار ندارد و به طور کل تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است و هیچ پیشنهادی برای اینکه صندوق بازنشستگی نفت در صندوق تامین اجتماعی ادغام شود، وجود ندارد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: هدف مجلس و دولت حمایت از صندوق‌ هاست و این حمایت ها در موضوع ادغام معنا پیدا نمی‌کند بلکه مجلس و دولت می‌کوشند تا مطالبات صندوق ها از دولت اخذ شده و همچنین این صندوق‌ها تقویت شوند.