منابع عبری زبان مجددا از شنیده شدن صدای انفجار در شهر اشغالی ایلات خبر دادند.

منابع عبری زبان مجددا از شنیده شدن صدای انفجار در شهر اشغالی ایلات خبر دادند.