احتمال کاهش ظرفیت پزشکی در برنامه هفتم
احتمال کاهش ظرفیت پزشکی در برنامه هفتم

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی از گنجانده شدن بندی در برنامه هفتم خبر داد که به دلیل مبهم بودن امکان کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی را به همراه دارد.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی از گنجانده شدن بندی در برنامه هفتم خبر داد که به دلیل مبهم بودن امکان کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی را به همراه دارد.


سلامت

احتمال کاهش ظرفیت پزشکی در برنامه هفتم