افزایش ۴۵ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس
افزایش ۴۵ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس