جزییات تردد رایگان دانش آموزان و دانشجویان با مترو
جزییات تردد رایگان دانش آموزان و دانشجویان با مترو

علیرضا زاکانی شهردار تهران درخصوص استفاده رایگان دانش آموزان و دانشجویان در ۱۵ روز نخست مهرماه توضیح داد