احمد وحیدی وزیر کشور با اشاره به اینکه دشمن می‌خواهد ناامیدی را در جامعه القا کند، گفت: القای یأس لشگر شیطانی است و امیدآفرینی لشگر خدایی است.

احمد وحیدی وزیر کشور با اشاره به اینکه دشمن می‌خواهد ناامیدی را در جامعه القا کند، گفت: القای یأس لشگر شیطانی است و امیدآفرینی لشگر خدایی است.