عباس علی آبادی در شرایطی ایده برقی سازی خودروهای تولید داخلی را مطرح کرده که همایون حائری، معاون وزیر نیرو ایده او را به چالش می خواند و می گوید که وزارت نیرو، وظیفه ای برای احداث ایستگاه های شارژ برای خودروهای برقی را ندارد و این کار به سرمایه گذاری نیاز دارد، هر چند این وزارتخانه، نمی گذارد خودروها بدون برق بمانند.

خودروهای برقی/وزارت نیرو/برقی سازی

عباس علی آبادی در شرایطی ایده برقی سازی خودروهای تولید داخلی را مطرح کرده که همایون حائری، معاون وزیر نیرو ایده او را به چالش می خواند و می گوید که وزارت نیرو، وظیفه ای برای احداث ایستگاه های شارژ برای خودروهای برقی را ندارد و این کار به سرمایه گذاری نیاز دارد، هر چند این وزارتخانه، نمی گذارد خودروها بدون برق بمانند.