براساس این گزارش، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق افزایشی و در دیگر مناطق کاهشی بوده است و به طور کل، قیمت مسکن در شهر تهران ۰.۶درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق افزایشی و در دیگر مناطق کاهشی بوده است و به طور کل، قیمت مسکن در شهر تهران ۰.۶درصد کاهش یافته است.