ظرفیت‌های صنعت دارو و مزیت‌های آن در توسعه تجارت بخش سلامت
ظرفیت‌های صنعت دارو و مزیت‌های آن در توسعه تجارت بخش سلامت

ایران تا قبل از انقلاب و حتی در دهه اول بعد از انقلاب، در بخش سلامت و بهداشت با مشکلات بسیاری مواجه بود به طوری که در این بخش تقریباً وابستگی صددرصدی وجود داشت و عملاً کشور در سلامت و درمان نیازمند واردات دارو و تجهیزات آزمایشگاهی و درمانی و حتی حضور متخصصان و پزشکان عمومی خارجی بود.

ایران تا قبل از انقلاب و حتی در دهه اول بعد از انقلاب، در بخش سلامت و بهداشت با مشکلات بسیاری مواجه بود به طوری که در این بخش تقریباً وابستگی صددرصدی وجود داشت و عملاً کشور در سلامت و درمان نیازمند واردات دارو و تجهیزات آزمایشگاهی و درمانی و حتی حضور متخصصان و پزشکان عمومی خارجی بود.


جامعه

ظرفیت‌های صنعت دارو و مزیت‌های آن در توسعه تجارت بخش سلامت