داروخانه پولدار شدند/مطالبات مهرماه واریز شد
داروخانه پولدار شدند/مطالبات مهرماه واریز شد

مطالبات مهر ماه داروخانه‌ها از سهم بیمه سلامت پرداخت شد.

داروخانه / دارو / بیمه سلامت

مطالبات مهر ماه داروخانه‌ها از سهم بیمه سلامت پرداخت شد.


بانک و بیمه

داروخانه پولدار شدند/مطالبات مهرماه واریز شد