متهم کلاهبرداری ۰ ۶ میلیاردی پس از بازگردانده شدن به کشور برای محاکمه به دادستانی تحویل شد.لحظه استرداد کلاهبردار ۶۰ میلیاردی به کشور + فیلم