کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه
کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

براساس گزارش مرکز آمار، در بهمن ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٥,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٥.٨ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٢.٥ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، دربهمن ماه۱۴۰۲شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد۲۲۵٫۷رسیده است که نسبت به ماه قبل،۱٫۴درصدافزایش،نسبت به ماه مشابه سال قبل،۳۵٫۸درصد افزایش و دردوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل،۴۲٫۵درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد.دربهمن ماه۱۴۰۲تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور،۳۵٫۸درصدبودهاست؛یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین،۳۵٫۸درصد بیشتر ازبهمن ماه۱۴۰۱برای خرید یک«مجموعه کالاها و خدمات یکسان»هزینه کرده اند.تورم نقطه به نقطه بهمن ماه۱۴۰۲در مقایسه با ماه قبل،۲٫۷واحد درصدکاهش داشته است.

دربهمن ماه۱۴۰۲شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد۲۲۵٫۷رسیده است که نسبت به ماه قبل،۱٫۴درصدافزایش،نسبت به ماه مشابه سال قبل،۳۵٫۸درصد افزایش و دردوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل،۴۲٫۵درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه خانوارهای کشور منظور ازتورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت،نسبت به ماه قبل میباشد.دربهمن ماه۱۴۰۲تورم ماهانه خانوارهای کشوربرابر۱٫۴درصدبوده است.تورم ماهانه برای گروه های عمده«خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»،۰٫۴-درصد و برای گروه عمده«کالاهای غیر خوراکی و خدمات»،۲٫۳درصدبوده است.تورم ماهانه بخشها و گروههای مختلف در ماه جاری بصورت زیر است:

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور منظور ازنرخ تورم سالانه، درصد تغییرمیانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری،نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد.دربهمن ماه۱۴۰۲نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشوربه۴۲٫۵درصدرسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل،۱٫۱واحددرصدکاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینه ای کل کشور دربهمن ماه۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه کشور دربهمن ماه۱۴۰۲برابر۴۲٫۵درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از۳۸٫۹درصد برای دهک اول،تا۴۴٫۱درصد برای دهک دهم است.بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به۵٫۲واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴٫۶واحد درصد)۰٫۶ واحد درصدافزایش داشته است. نمودارتورم ماهانه و نقطه به نقطه برای دهکهای مختلف هزینه ای دربهمن ماه۱۴۰۲به صورت زیر است:

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]