توصیه مهم به سهامداران بورسی
توصیه مهم به سهامداران بورسی

نوید رجایی گفت: توصیه به سهامداران این است بخشی از پرتفوی را برای خرید سهام کوتاه مدتی اختصاص دهند و بهترین زمان اصلاح پرتفوی نیز هم اکنون است.

نوید رجایی گفت: توصیه به سهامداران این است بخشی از پرتفوی را برای خرید سهام کوتاه مدتی اختصاص دهند و بهترین زمان اصلاح پرتفوی نیز هم اکنون است.


اقتصاد

توصیه مهم به سهامداران بورسی