توضیحات فرزین درباره پول های بلوکه شده ایران
توضیحات فرزین درباره پول های بلوکه شده ایران

رئیس بانک مرکزی: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد.

رئیس بانک مرکزی: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد.


اقتصاد

توضیحات فرزین درباره پول های بلوکه شده ایران