رونمایی رئیس شورای شهر از یک سرقت جدید در تهران
رونمایی رئیس شورای شهر از یک سرقت جدید در تهران