تشکیل کمیسیون مستقل «صنایع غذایی» در اتاق ایران
تشکیل کمیسیون مستقل «صنایع غذایی» در اتاق ایران

با موافقت اعضای اتاق ایران برای نخستین بار کمیسیون مستقل صنایع غذایی در این اتاق تشکیل شد.

به گزارش بازار، صنایع غذایی، تبدیل و تکمیل زنجیره تولید در بخش کشاورزی یکی از بسترهای تضمین امنیت غذایی در کشورها به شمار می‌رود.

بنا به این گزارش، خلأ صنایع تبدیلی مؤثر در کشور سبب شده تا بخشی از محصولات کشاورزی یعنی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تبدیل به ضایعات کشاورزی شده و از بین برود.

بدیهی است تقویت صنایع غذایی به ویژه در حوزه صنایع تبدیلی هزینه‌های تحمیلی به بخش کشاورزی را در حوزه کاهش می‌دهد.