خرمالو از میوه های پاییزی است که به دلیل مواد مغذی زیادی که دارد، در خوردن آن باید رعایت ملاحظاتی را کرد.

خرمالو از میوه های پاییزی است که به دلیل مواد مغذی زیادی که دارد، در خوردن آن باید رعایت ملاحظاتی را کرد.