مصرف برق در این استان رکورد زد
مصرف برق در این استان رکورد زد

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق کیش با اشاره به افزایش بی سابقه دمای هوا در سراسر کشور گفت:‌ مصرف برق در این جزیره رکورد زده و حتی در برخی روزها به ۱۸۹ مگاوات رسید.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق کیش با اشاره به افزایش بی سابقه دمای هوا در سراسر کشور گفت:‌ مصرف برق در این جزیره رکورد زده و حتی در برخی روزها به ۱۸۹ مگاوات رسید.


انرژی

مصرف برق در این استان رکورد زد