احتمال قطعی برق وجود دارد؟
احتمال قطعی برق وجود دارد؟

سخنگوی صنعت برق گفت: به دلیل افزایش دمای هوا رکورد مصرف برق به ۷۱۵۰۰ مگاوات رسید، ولی شبکه سراسری برق پایدار است و خاموشی برنامه‌ریزی شده‌ای را در دستور کار نداریم.

سخنگوی صنعت برق گفت: به دلیل افزایش دمای هوا رکورد مصرف برق به ۷۱۵۰۰ مگاوات رسید، ولی شبکه سراسری برق پایدار است و خاموشی برنامه‌ریزی شده‌ای را در دستور کار نداریم.


انرژی

احتمال قطعی برق وجود دارد؟