اوجی: سال قبل ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم
اوجی: سال قبل ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم

وزیر نفت از بهره برداری ۵ مجتمع پتروشیمی به تا پایان امسال خبر داد و گفت: سال قبل ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم که بخش اعظمی از آن یعنی نیمی از آن مربوط به صنایع پتروشیمی بود.

وزیر نفت از بهره برداری ۵ مجتمع پتروشیمی به تا پایان امسال خبر داد و گفت: سال قبل ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم که بخش اعظمی از آن یعنی نیمی از آن مربوط به صنایع پتروشیمی بود.


انرژی

اوجی: سال قبل ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم