او افزود: هرگز فراموش نکنید که دشمنان ما می‌خواهند ما را متوقف کنند زیرا ما تنها کسانی هستیم که می‌توانیم آن‌ها را متوقف کنیم و آن‌ها می‌دانند که ما آن‌ها را متوقف می‌کنیم. آن‌ها می‌خواهند آزادی من را بگیرند؛ چون هرگز اجازه نخواهم داد که آزادی شما را بگیرند.

او افزود: هرگز فراموش نکنید که دشمنان ما می‌خواهند ما را متوقف کنند زیرا ما تنها کسانی هستیم که می‌توانیم آن‌ها را متوقف کنیم و آن‌ها می‌دانند که ما آن‌ها را متوقف می‌کنیم. آن‌ها می‌خواهند آزادی من را بگیرند؛ چون هرگز اجازه نخواهم داد که آزادی شما را بگیرند.