عرضه اولیه‌ای که به مجمع می‌رود!
عرضه اولیه‌ای که به مجمع می‌رود!

در هفته چهارم مرداد ماه مجامعی با دستور جلسه‌های متفاوت از ۲۱ تا ۲۵ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

اقتصاد آنلاین- حسام بهمن آبادی؛ بیشترین دستور جلسه در بین مجامع این هفته تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس و همچنین برگزاری مجمع سالیانه می‌باشد.

از نمادهایی که در این هفته مجمع برگزار خواهند کرد می‌توان به قیستو، چفیبر و خکرمان اشاره کرد.

نماد عالیس نیز از عرضه اولیه‌های چند هفته گذشته نیز این هفته به مجمع خواهد رفت.

شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

فن‌آوا : مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس

قیستو : مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

وآذر : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

یک شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

وکغدیر : مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

خکار : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

 چهار شنبه۱۴۰۲/۰۵/۲۵

شگامرن  : مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

چفیبر : مجمع عمومی فوق العاده تغییر در سال مالی شرکت و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

خنصیر : مجمع عمومی فوق العاده تکمیل اعضا هیات مدیره

عالیس : مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

وکادو : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

خکرمان :  مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس

بسویچ : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

سباقر : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی