راه اندازی خط ریلی خواف – هرات
راه اندازی خط ریلی خواف – هرات

خط آهن خواف هرات که در پی تحولات سیاسی دو سال اخیر در افغانستان آسیب دیده و تجهیزات ایستگاه آن در روزنک به تاراج رفته بود دوباره با حرکت یک قطار از روی ریل‌های آن راه اندازی شد.