شهرداری وعده داد:نواقص این  ۳ ایستگاه مترو برطرف می شود
شهرداری وعده داد:نواقص این  ۳ ایستگاه مترو برطرف می شود