آیا هوش مصنوعی قرار است ما را بکشد؟!

آیا هوش مصنوعی قرار است ما را بکشد؟!