اتاق‌های بازرگانی استانی می‌توانند در این شرایط، موتور محرکی برای رشد و توسعه اقتصاد محلی باشند.

در همین راستا اقتصاد آنلاین، هر هفته اتاق بازرگانی یک استان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این مستند، نه تنها به اتاق بازرگانی استان و اهدافش، که به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی آن استان نیز پرداخته می‌شود.