احسان خاندوزى سخنگوی اقتصادی دولت درباره حواشی انتخابات اتاق ایران گفت: تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون جزو موارد قطعی در راهبرد اقتصادی دولت است و تا به امروز هم در دستور کار بوده است. اما مشخصا در مورد انتخابات اتاق بازرگانی نظر دولت، همان نظر دستگاههای نظارتی است.نظر دولت درباره حواشی انتخابات اتاق ایران