دستگیری ۱۰ ثانیه‌ای موبایل‌قاپ مشهدی توسط پلیس گشتی لباس شخصی را مشاهده می کنید.