۹ هزار اظهارنامه گمرکی در وضعیت ایستایی کالا
۹ هزار اظهارنامه گمرکی در وضعیت ایستایی کالا

رئیس کل گمرک از وجود ۹ هزار اظهارنامه گمرکی مربوط به کالاهای معطل شده در گمرکات کشور خبر داد.