رشد ۴ درصدی ورودی آب به سدها/ ۴۰درصد ظرفیت مخازن پر هستند
رشد ۴ درصدی ورودی آب به سدها/ ۴۰درصد ظرفیت مخازن پر هستند

درحالی که در سال آبی جاری در میزان ورودی آب به سدها ۴درصد رشد را شاهد هستیم، میزان خروجی آب از سدها رشدی ۳۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد و این نشان‌دهنده نقش مهم سدها در تأمین آب کشت پاییزه در کشور است.

مخازن سدها/کاهش بارش/مخزن آب

درحالی که در سال آبی جاری در میزان ورودی آب به سدها ۴درصد رشد را شاهد هستیم، میزان خروجی آب از سدها رشدی ۳۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد و این نشان‌دهنده نقش مهم سدها در تأمین آب کشت پاییزه در کشور است.


اقتصاد

رشد ۴ درصدی ورودی آب به سدها/ ۴۰درصد ظرفیت مخازن پر هستند