دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره منابع ارزی
دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره منابع ارزی

بانک مرکزی در راستای تقویت تشکیل سرمایه ثابت و تامین منابع ارزی برای تکمیل پروژه‌های ارزآور ملی، «دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی» را در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی در راستای تقویت تشکیل سرمایه ثابت و تامین منابع ارزی برای تکمیل پروژه‌های ارزآور ملی، «دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی» را در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.


اقتصاد

دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره منابع ارزی