تبریک شورا به شهردار تحریمی
تبریک شورا به شهردار تحریمی

برخی از اعضای شورای شهر تهران به دلیل قرار گرفتن شهردار تهران در لیست تحریم های کشور انگلیس به وی تبربک گفتند

همچنین مهدی عباسی برتوجه به ایمنی مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی تاکید کرده است.