اروپا تحریم کرد/ گرانی جدید در راه است؟
اروپا تحریم کرد/ گرانی جدید در راه است؟

اتحادیه اروپا اعلام کرد که فروش الماس پکن را از سال ۲۰۲۴ ممنوع خواهد کرد.

تحریم/ اتحادیه اروپا/ تحریم اروپا

اتحادیه اروپا اعلام کرد که فروش الماس پکن را از سال ۲۰۲۴ ممنوع خواهد کرد.


اقتصاد

اروپا تحریم کرد/ گرانی جدید در راه است؟