سرانجام شکایت خانه اندیشمندان ازشهرداری؛مالکیت‌فرهنگسرای سروتعیین تکلیف می شود
سرانجام شکایت خانه اندیشمندان ازشهرداری؛مالکیت‌فرهنگسرای سروتعیین تکلیف می شود