کارخانه تولید مصوبه در شورای ششم
کارخانه تولید مصوبه در شورای ششم

شورای ششم در دو سال حضورش در پارلمان شهری چند مصوبه داشته است؟ تعداد این مصوبات نسبت به دوره‌های قبلی شورای شهر تهران بیشتر بوده است یا کمتر؟

بهروز شیخ رودی، کارشناس اقتصاد شهری معتقد است که شورای ششم از ابتدای حضورش تاکنون کارخانه مصوبه سازی به راه انداخته است.